E-Tahsilat Sistemi


E-Tahsilat Sistemi

e-tahsilat

E-Tahsilat sistemi sanal pos arayüzü sadece internet ba�lant�s� ile 7x24 bütün kredi kartlar�ndan kesintisiz tahsilat sa�layabilece�iniz geli�mi� yaz�l�m çözümüdür. Moka'n�n geli�mi� güvenlik sistemleri, firmalar�n tahsilatlar�n� internet üzerinden 7 gün 24 saat h�zl� ve güvenli bir �ekilde yapmalar�n� sa�lar. Moka ile sanal ödemelerinizi filtreleyebilir, detaylar�n� inceleyebilir ve h�zl� iade i�lemleri gerçekle�tirebilirsiniz. Hesapl� sat�� avantajlar� ile e-tahsilat program�n� hemen kullan�n.

 
  • H�zl� ve güvenli tahsilat: Kredi kart� tahsilatlar�n� k�sa sürede gerçekle�tirmenizi ve 3D güvenlik hizmeti uygulama bünyesinde mevcuttur.
  •  
  • Bilgisayar�n�zda kullanman�z için internet ba�lant�s� yeterli: Sanal ödeme i�lemlerinizi gerçekle�tirmek ve eski i�lemlerinizle ilgili süreçleri takip edebilmeniz için sadece internet ba�lant�s� yeterli.
  •  
  • Bütün kredi kartlar� için taksitli sat�� imkân�: Kart ay�rt etmeksizin tüm bankalara ait kartlardan taksitli sat�� gerçekle�tirebilirsiniz.
  •  
  • Yabanc� kartlar ile i�lem yapabilme: Yabanc� kart ve para birimleri üzerinden tahsilatlar�n�z� gerçekle�tirebilir iade ve iptal i�lemlerinizi kontrol edebilirsiniz.
  •  
  • 7x24 kesintisiz tahsilat imkân�: Konum zaman gözetmeksizin her an her yerden ödemelerinizi güven içerisinde e-tahsilat ile tahsil edebilirsiniz.
  •  
MOKA

ParamPos

ParamPos Çözümleri (e-Tahsilat Çözümleri)

ParamPos Özellikleri (e-Tahsilat Özellikleri)

En Uygun Komisyon


Uygun komisyon oran� ile 24 saat içinde online sat�� yapmaya ba�layarak tahsilatlar�n�z� ertesi gün al�n.

Yurtd���ndan Ödeme Alma


Euro, Dolar, Sterlin gibi farkl� para birimlerinde dünyan�n her yerinden ödeme al�n.

Kart Saklama


Mü�terinizin bilgilerini güvenli bir altyap�da saklayarak, her al��veri�i tek t�kla tamamlamas�n� izleyin.

Özelle�tirilebilir Ödeme Platformu


Size özel ki�iselle�tirilmi� sayfa ile ödemelerinizi hemen al�n.

Güvenlik ve Doland�r�c�l�k Önleme


3D Secure, GO, PCI DSS sertifikalar�na sahip sistemimiz ile güvenli ödeme al�n. Uzman ekibimiz ile de 7/24 doland�r�c�l�ktan korunun.

Sat���n�z� Artt�r�n


Avantajl� üye i�yerlerinden biri olun, sat��lar�n�z� artt�r�n.

Üye �� Yeri Olma Avantajlar�

Ba�vurunuzu yap�n ve ayn� gün içerisinde hemen de�erlendirilsin. Ard�ndan gelen sözle�melerinizi imzalay�n ve API entegrasyonuyla ödeme ekran�n�z� ba�layal�m.

Mü�terilerinize farkl� ödeme planlar� sunun

Esnek ödeme seçenekleriyle sepet dönü�ümlerini art�r�n

Mü�terilerinize farkl� ödeme planlar� sunun

Esnek ödeme seçenekleriyle sepet dönü�ümlerini art�r�n

Güvenlik

3D Secure, PCI DSS sertifikalar� ve 289 Fraud filtresiyle manuel ve otomatik olarak i�lemleriniz 7/24 güven ve kontrol alt�ndad�r.

S�zma testi (siber güvenlik) sa�lanmaktad�r.

Ba��ms�z denetim kurulu�lar� taraf�ndan finansal ve bilgi teknolojileri özelinde düzenli olara denetlenmektedir.

moka

Tek Platform, S�n�rs�z Ödeme Çözümü

Firman�z�n i� modeline göre farkl�l�k gösteren ödeme ihtiyaçlar�n�z için MOKA’da mutlaka bir çözüm bulabilirsiniz. Haz�r ödeme ekranlar�ndan mesafeli tek seferlik ödeme almaya, pazar yeri modelinden kart saklamaya kadar çok geni� kapsamda ödeme çözümleri için detaylar� inceleyin. Size özel çözümler için de lütfen bizimle ileti�ime geçin.

Ücretsiz Ba�vuru ve Kullan�m

Y�ll�k sanal pos kullan�m ücreti, ba�vuru ve entegrasyon bedeli, verimsizlik ücreti gibi ücretler alm�yoruz. Sektörünüze ve ayl�k ciro hacminize göre komisyon oranlar� ile çal���n avantajl� oranlardan faydalan�n.

H�zl� ve Güvenli Tahsilat

SMS ve e-posta ile link gönderme, API, ortak ödeme sayfas�, MokaPOS ödeme ekran� ve iFrame ile ihtiyac�n�za göre banka ve kredi kartlar�ndan 3D güvenlik ile ödeme alabilirsiniz.

Kolay Ödeme Seçenekleri

Türkiye’de faaliyet gösteren birçok kart program�na sahip banka ve kredi kart�ndan pe�in ve taksitli ödeme alabilirsiniz. Tüm ödemeleriniz MOKA taraf�ndan sonraki i� günü hesab�n�za yat�r�l�r.

Özellikler

E-Ticaret Haz�r Ödeme Modülleri

Bir e-ticaret sitesi kurup gelir elde etmek bu internet giri�imcili�i ile ilgili herkesin dü�ündü�ü bir i� modeli.

Finansal Raporlama

Ödeme kurulu�lar�n�n çal��t��� firmalara sa�lad��� say�s�z avantajlardan biri de geli�mi� detayl� finansal raporlama özelli�idir.

Fraud - Güvenlik

�nternetten al��veri�in hem son kullan�c�lar hem de bu hizmeti sunan firmalar aç�s�ndan en önemli konusu güvenliktir.

Kurum Fatura Ödemesi

Elektrik, su, do�algaz, telefon gibi kurum faturalar�n�z� online olarak kredi kart�yla ödetmek isterseniz fatura temsilcimiz olabilirsiniz.

Mobil Ödeme

Firmalar, mü�terilerinin hizmetleri ya da ürünleri için her an ödeme yapmas�na olanak verecek sistemlere sahip olmak isterler.

Odeme-Ekranlari-Img.png

�nternetin gücünü kullanarak yapt�klar� i�lerde farkl�l�k yaratmak günümüzde hemen hemen tüm ticari i�letmelerin iste�i haline geldi.

K�smi Ödeme – K�smi �ade

Ödemeleri birçok farkl� �ekilde kabul edin. Ödemeleri birkaç farkl� kartla almak isteyebilirsiniz.

Özel Ödeme Yöntemleri

Firmalar�n sunduklar� hizmet veya ürünleri ile ilgili sonsuz ihtimalde i� modelleri ve i� ak��lar� ortaya koymak mümkündür.

Pazar Yeri Entegrasyonu

Sahip oldu�unuz sanal pazardaki sanal ma�aza mü�terilerini için çe�itli gelir modelleri yaratarak ödemeleri an�nda bölebilece�iniz pazaryeri modeliyle öne ç�k�n.

Sanal Pos Entegrasyonu

Banka ve kredi kart� ile sat��a uygun halde sunan e-ticaret sitelerinin sanal POS entegrasyonu yapmalar� gerekmektedir.

Ön Provizyon - Havuz Ödemesi

�� modeliniz mü�terilerinizden ön provizyon almay� gerektirebilir.

Tek T�kla Ödeme

Perakende sektörü ödeme çözümlerini dijitalle�tirmek için ciddi yat�r�mlar yapmaktalar..

Tekrar Eden Ödeme

Abonelik sistemi ile hizmet verip gelir elde eden firmalar için düzenli tahsilat yapmak oldukça kritiktir.

SMS & Eposta �le Ödeme Alma

Kredi kart�ndan ödeme almak için sunulan online ödeme sistemleri ödeme alma yöntemleri ile ilgili çok çe�itli seçenekler sunmaktad�r.